top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti          Flóra Obal s. r. o., sídlo: 949 01 Nitra, Fraňa Mojtu 18, Slovenská republika, Obchodný register Okresného súdu Nitra, vl. č. 49933/N, oddiel Sro, IČO: 52803244, DIČ: 2121139416, štatutárny orgán (konateľ): Maroš Pastorek (v ďalšom texte ako „predávajúci“) a medzi kupujúcim (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.papissocks.com (ďalej len „papissocks.com") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 2. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 3. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. SSL Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Je v SHA-256 bit enkrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na papissocks.com.

 

Objednávanie tovaru

V našom internetovom obchode môžete nakupovať po zaregistrovaní sa alebo aj bez registrácie.

Výhoda nákupu po zaregistrovaní spočíva v tom, že:

 1. získate informácie o stave vybavovania Vašej objednávky,

 2. prehľad všetkých doteraz nakúpených výrobkov,

 3. pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré Vám budú zasielané na Vami uvedenú mailovú adresu ak si to budete želať.

 4. Objednávky sú archivované v sekcii história objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

  2. Kód objednávaného tovaru

  3. Množstvo objednávaného tovaru

  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

  5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

 1. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov upresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 

 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@floraobal.sk.

 4. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

 5. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, túto skutočnosť potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

 6. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

 7. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, prípadne jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

Storno objednávky

 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily.

 2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

 

Cena tovaru

Pri každom vystavenom tovare je uvedená konečná cena za kus ak nie je uvedené inak.

 

Dodacia lehota

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Tovar, ktorý je skladom posielame najneskôr do 5 pracovných dní, prípadne ak ide o tovar na objednávku napr. nábytok, najneskôr do 3 týždňov. V týchto prípadoch bude kupujúci priebežne informovaný o stave jeho zásielky.

 

UPOZORNENIE: Viditeľne poškodený balík (natrhnutý, obliaty, zdeformovaný a pod.) nepreberajte!

Záručná doba

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby

 2. opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania

 3. opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

 4. mechanické poškodenie

 5. neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním

 

Reklamácie

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.papissocks.com môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu FLÓRA OBAL, Piesková č. 950, 947 03 Hurbanovo. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. O prijatí balíka Vás budeme informovať a sumu za tovar Vám vrátime do 14 dní. V prípade, že si želáte vymeniť u nás zakúpený tovar za iný tovar, radi Vám vyhovieme.

Reklamácie sa vzťahujú na tovar s výrobnou alebo materiálovou chybou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Pri zakúpení tovaru, prikladáme faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, vhodný na uplatnenie reklamácie, vrátení alebo výmene tovaru.

 

Ako postupovať pri reklamácii

V prípade reklamácie, prosíme zákazníkov, aby nás kontaktovali mailom na  info@floraobal.sk. alebo telefonicky na čísle 00421 917 691 785 (počas pracovných dní od 7,00hod. do 16,00 hod.).

Pri zaslaní reklamovaného tovaru je nutné doložiť doklad o zakúpení tovaru resp. faktúru (kópiu).

Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov, že zásielky odoslané na dobierku nepreberáme.

Zásielku prosíme zaslať na adresu:  FLÓRA OBAL, Piesková č. 950, 947 03 Hurbanovo

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji a zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa/kupujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy FLÓRA OBAL, Piesková č.950, 947 03 Hurbanovo alebo na info@floraobal.sk .
Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č.391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako suma 20 €. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe cez internet máte podľa zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od okamihu, keď tovar prevezmete, či už v na odbernom mieste, alebo od prepravnej služby. Pokiaľ si prajete od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť, kontaktujte, nás prosím. Tovar následne môžete vrátane faktúry zaslať na adresu Flóra Obal, Piesková č. 950, 947 03 Hurbanovo.

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ (kupujúci).

V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné vyplniť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (tu stiahnuť), odoslať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Flóra Obal s.r.o., uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

Vaše darčekové ponožky Papi's socks.

bottom of page